Tankar på tampen

På denne bloggen har eg hatt stor glede av å kunne dele mine tankar, idear og erfaringar. No når semesteret nærmar seg slutten, og dermed også faget digital kompetanse, er det på sin plass å samle nokre trådar for å vise at eg ikkje berre har skrive det som har falt meg inn, men også dekka dei obligatoriske arbeidskrava me har hatt undervegs: Les meir

Advertisements

Kjeldekritikk – eit undervisningsopplegg

«Målet for opplæringa er at eleven skal kunne velgje og bruke innhald fra ulike kjelder på ein sjølvtendig, kritisk og ansvarleg måte». Eit viktig mål som er henta rett ut fra LK06, kompetansemål i engelsk for Vg1. Eit stort og viktig mål, spesielt fordi tilgangen til eit heilt hav av informasjon er kun nokre tastetrykk unna. I motsetnad til læreboka er ikkje internett tilpassa utdannignsføremål eller elevens nivå. All informasjon er heller ikkje akademisk godkjent eller kvalitetsstempla som sikker. Men på den andre sida, kven er eigentleg kvalifisert til å ha monopol på å avgjere kva som er sikker kunnskap og kva som alle skal kunne ta for god fisk? Ein stat (i såfall kva stat? USA? Noreg? Nord-Korea?) Ein organisasjon? Ein enkeltperson? Og kva er eigentleg sikker kunnskap? Fleire spørsmål melder seg dersom ein tek desse tankane vidare. Eg kjenner også diskusjonar fra Exphil trenger seg framatt i minnet. Med det er ein større diskusjon. Fokuset mitt i dette innlegget vil derimot vere: korleis kan eg hjelpe mine elevar til å bli sjølvstendige og kritiske lesarar? Svaret håpar eg ligg i mitt forslag til eit kjeldekritisk undervisningsopplegg. Les meir

Vurdering av multimodale tekstar

dary!

Eg avslutta førre blogginnleg med å lure på kva kriteriar ein skal bruke for vurdering av samansette tekstar. For å forsøke å svare på dette har eg teke utgangspunkt i førelesing og artiklar om emnet, laga min eigne vurderingstabell og prøvd ut denne på ein medstudent sin blogg. Les meir

Multer og multimodalitet

Multimodale tekstar, eller samansette tekstar, er tekstar som er sett saman av fleire uttrykksformer. Døme på slike uttrykksformer kan vere: Skrift, fotografi, figurar, animasjonar, film, fargar, fontar, auditive verkemiddel osv. Ein tenker gjerne at multimodale tekstar må vere digitale, men dette treng derimot ikkje alltid å vere tilfelle. Dersom ein har ein papirtekst framføre seg som inneheld til dømes illustrasjonar og ulike skrifttypar, vil dette per definisjon også vere ein mulitmodal tekst. Men det er likevel mest nærliggande å trekke fram digitale tekstar når ein snakkar om multimodale tekstar

Men kva i all verda har dette med multer å gjere? Les meir

Hypertekstar – forklart gjennom eit intervju med meg sjølv

På forrige studiesamling lærte eg om hypertekstar. Det viste seg at eg eigentleg visste litt om kva det var fra før, eg kjende berre ikkje til omgrepet «hypertekst» i særleg stor grad. Når eg no i etterkant skulle sette meg til å lese meir teori om saken og skrive om det på bloggen grubla eg litt på taktikken eg skulle velge. Eg lærte jo mykje på samlinga, men det var óg nokre ting eg framleis lurte på. Så korleis skulle eg finne fram att kunnskapen eg allereie hadde i tillegg til å tilegne meg ny? Idé! Kanskje eg kunne lage eit lite intervju med meg sjølv? Kanskje litt teit, men da kunne eg undervegs stilt spørsmål eg lurer på, også prøve å finne svar på desse. Kanskje det kan vere spørsmål som andre også lurer på? Vel, som tenkt – så gjort! Her er altså eit intervju med meg sjølv om hypertekstar!

Les meir

Digital storytelling in the language classroom

Picture created on Wordl from this blog post

Picture created on Wordle from this blog post

My initial thought when Digital Storytelling appeared on my course schedule was that this was something I had tried myself a few times before, but had a generally skeptical attitude towards. I have therefore only tried it once in the classroom (this fall with my vg1 class), and I did not find it to be a great success at the time. Although, after learning more about Digital Storytelling  in my masters module, I realized that if I were many things I could have done differently and that there is a wide range of possibilities waiting for me to explore!

Les meir

Ei mappe er ei mappe. Eller?

Bilete er henta frå: http://goo.gl/rFGfZb

Bilete er henta frå: http://goo.gl/rFGfZb

Det er ein kjend sak at me i frå tid til anna må kalle ein spade for ein spade. Men me kan nok ikkje lenger kalle ei mappe for ei mappe. Den har blitt så mykje meir enn det. I dagens skule treng ikkje ei mappe lenger vere ein fysisk gjenstand med stive permar som samlar saman eit utal ark og gamle oppgåver. Ei digital mappe kan derimot vere eit reiskap i ein læringsprosess, ein sosial læringsarena, ei samhandlande arbeidsform eller eit middel for å dokumentere ein læringsprosess i sin heilskap.

Men først og fremst: Kva skil ei digital mappe frå andre mapper?

  • Dei er lagra og organisert digitalt
  • Dei er eit læringsreiskap og ein læringsarena bygd på dei same pedagogiske prinsipp som ei ikkje-digital mappe
  • Dei nyttar seg av mediespesifikke verkemidla i læringsprosessar og dokumentasjon
  • Dei er meir eller mindre open og tilgjengeleg for andre (eit sentralt aspekt som eg vil skrive meir om på bloggen seinare)

Desse punkta er henta frå Hildegunn Otnes (2006) sin artikkelen ”Arkivskuff eller læringsarena?”. Sentralt i denne teksten er at ho mellom anna skriv om at kva omgrep ein brukar vil vere avgjerande for korleis ein ser på mapper som ein pedagogisk ressurs. Ved å omtale mappa som dokumentasjon seier dette noko om ei rolle som ein slags ”bevisjournal” som skal kunne avspegle kva læringsprosessar eleven har gått gjennom.  Ei slik mappe kan i pedagogisk samanheng omfatte alle typar dokumentasjon, både av verbalt, auditivt, visuelt og tredimensjonalt materiale. Slik sett vil mappemetodikken  ha verdi til alle fag i skulen, både språkfag, realfag og estetiske fag. Ei mappe er noko som kan dokumentere ei breidde, ei samanheng og ei utvikling. I engelskfaget/andre språkfag der tekst står sentralt vil ein mappetekst dernest bli forstått som ei meiningsfull ytring, som dokumenterer anten delar av eller heile læringsprosessen. Omgrepet produkt derimot forstår me gjerne på lik linje med ei oppgåve,  men da må ein også vere klar over at dette kanskje utelet prosessen, som er viktig i mappemetodikken. Otnes skiv at ho ikkje ser på mappearbeid som noko statisk og avslutta produkt, men heller ei dynamisk eining som samhandlar med andre tekstar både i og utanfor eiga mappe. Dette synes eg er eit sentralt poeng. Mitt inntrykk er at elevar ofte arbeider med tekstar på ein produktretta måte, anten fordi dei skal levere inn ein ferdig tekst eller fordi den skal presenterast på ein eller anna måte. Å arbeide over tid med tekstar til ei mappe kan dermed by på større refleksjon over det prosessuelle aspektet, og by på vidare samarbeid med andre elevar gjennom tilbakemeldingar og eventuelt samskriving. Elevar kan ved å skrive saman skape, strukturere og formidle tekstar på nye måtar. Tekstar i ei digital mappe vert slik dynamiske og prosessuelle fordi dei stadig kan bli betre, verte utvida og oppdaterte (sjå også førre innlegg om samskrivingsprogram”Prøvekaniner og digitalt kvarter”). Digitale mapper har også spesielt potensiale for å kunne innehalde ei for stor variasjon av sjangrar og strukturar, samt tekstar frå ulike kontekstar.

Denne bloggen er jo også ei slik digital mappe. Her får eg som student skrive ulike teksttypar, kan arbeide med tema og tekst over tid, og kan forhåpentleg vis sjå ei utvikling av min digitale kompetanse gjennom semesteret. Det er i tillegg ein bonus at eg blir betre kjend med blogg som digitalt verktøy, og dette er noko eg også har lyst å prøve med eigne elevar etterkvart. Som Otnes konkluderar med i sin tekst: ”Dei digitale mappene er ikkje berre ein dokumentasjon på at læring har funne stad, men også på korleis den har gått føre seg.” Så da er det vel berre å følgje med på bloggen min om eg lærer noko utover våren da?

Som dei seier i TV2:

Bilete er henta frå: http://goo.gl/DeiHo4

Bilete er henta frå: http://goo.gl/DeiHo4